Tariel Putkaradze                                                                                                Research & Information website  
             საწყისი გვერდი                                                    PDF   დოკუმენტი                                    
   
დამოწმებული ლიტერატურა


1. ვ.აბაევი, 1949 - В.М.Абаев, Осетинский язык и фольклор, М., 1949
2. რ.აბაშია, 2001 – რ.აბაშია, სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ენებში, I; XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ბათუმი, 26-27 სექტემბერი, 2001
3. რ.აბაშია, 2002 – რ.აბაშია, სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ენებში; თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი ახვლედიანის 115 წლისთავისადმი, თბ., 16-17 მაისი, 2002
4. რ.აბაშია, 2002 – რ.აბაშია, დიალექტური პოზიციის პრინციპი და ქართველურ ენობრივ ერთეულთა ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი (სიბილანტთა შესატყვისობის მიხედვით); ქუთაისური საუბრები, IX, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 2002; ქართველური მემკვიდრეობა, VII, 2003
5. მ.აბდუშელიშვილი, 1964 - М.Г. Абдушелишвили, Древнее и современное население Грузии, Тб., 1964
6. მ.აბდუშელიშვილი, 1987 - მ.აბდუშელიშვილი, საქართველოს ანთროპოლოგია რკინის ათვისების ხანაში, თბ., 1987
7. მ.აბდუშელიშვილი, 1971 - მ.აბდუშელიშვილი, ანთროპოლოგიური მასალები საქართველოს უძველესი ისტორიისათვის, მასალები კავკასიის ანთროპოლოგიისათვის, თბ., 1971
8. გ.ავალიშვილი, 1994 - გ.ავალიშვილი, მტკვარ-არაქსის კულტურის ევროპული პარალელების საკითხისათვის; არქეოლოგიური კრებული, I, 1994
9. გ.ალასანია, 2000 - გ.ალასანია, ქართული წერილობითი წყაროების ბუნ-თურქები (საკითხის ისტორიოგრაფია); ქართული წყაროთმცოდნეობა, IX, თბ., 2000
10. გ.ალასანია, 2004 – გ.ალასანია, “სამეფო აფხაზეთისას” მნიშვნელობისათვის; დისციპლინათშორისი რესპუბლიკური კონფერენცია “ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა”, თბილისი, 4-10 ოქტომბერი, 2004
11. ზ.ალექსიძე, 1991 - ზ.ალექსიძე, ამბავი ქართლისა და ნათესავისა მათისა, ამიერკავკასიის ისტორიის პრობლემები, თბ., 1991
12. უ.ამონი, 1983 - U.Aმმონ, Vორბერეიტუნგ ეინენ Eხპლიზიტ - Dეფინიტიონ ვონ "Dიალეკტ" უნდ ბენაცჰბარტენ Bეგრიფფენ მიტ Mიტტელნ დენ ფორმალენ Lოგიკ, Iნ Kლაუს ჟ.Mატტჰეიერ (Hრსგ); Aსპეკტე დერ Dიალეკტტჰეორიე, თüბინგენ 1983 (ღეიჰე Gერმანისტისცჰე Lინგუისტიკ. 46). შ, 27-68, ჰიერ შ.36)
13. მ.ანდრონიკაშვილი, 1966 - მ.ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან, I, თბ., 1966
14. მ.ანდრონიკაშვილი, 1995 - მ.ანდრონიკაშვილი, ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან, II, თბ., 1996
15. ი.ანთელავა, 1999 - სამეგრელო, კოლხეთი, ოდიში (არქეოლოგიის, ენათმეცნიერების, ისტორიის, ხუროთმოძღვრების და ეთნოლოგიის ნარკვევი ილია ანთელავას საერთო რედაქციით), თბილისი-ზუგდიდი, 1999
16. ზ. ანჩაბაძე, 1976 - З.В.Анчабадзе, Очерки этнической истории абхазского народа, Сухуми, 1976
17. ზ.ანჩაბაძე, 1964 - З.В.Анчабадзе, Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.); История и культура древней Абхазии, М.,1964 г. 
18. აპიანე, 1959 - აპიანე, მითრიდატეს ომების ისტორია, თბ., 1959
19. ა.არაბული, 1981 - ა.არაბული, მახვილი ხევსურულ დიალექტში; ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V, თბ., 1981
20. ნ.ასათიანი, 2001 - ნ. ასათიანი, საქართველოს ისტორია, თბ., 2001
21. ჯ.აფაქიძე, 2002 – ჯ.აფაქიძე, გვიანბრინჯაოსა და ადრერკინის ხანის კოლხური კულტურის ქრონოლოგია; სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი, თბ., 2002
22. ნ.აფხაზავა, 1998 – ნ.აფხაზავა, აფშილთა ეთნიკური ვინაობისათვის (რა ენაზე მეტყველებდნენ აფშილები); აფხაზეთის ისტორიის საკითხები, თბ., 1998
23. ლ.ახალაძე, 2004 – ლ.ახალაძე, “აფხაზთა” მეფეთა ეროვნულ-სარწმუნოებრივი იდენტობის საკითხისათვის; დისციპლინათშორისი რესპუბლიკური კონფერენცია “ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა”, თბილისი, 4-10 ოქტომბერი, 2004
24. ა.ბარამიძე, 1986 - ა.ბარამიძე, მარი ბროსე და საქართველოს ისტორია, მრავალთავი, XII, 1986
25. დ. ბაქრაძე, 1881 - დ. ზ. ბაქრაძე, ახალი გამოკვლევა ისტორიის წინა დროებზე და ქართველი ტომის დასაწყისზე, ტფ., 1881 
26. დ. ბაქრაძე 1889 - დ. ზ. ბაქრაძე, ისტორია საქართველოსი, ტფ., 1889
27. წ.ბაწაში, 1988 - წ.ბაწაში, ეთნო-რელიგიური პროცესები ჩრდილო-აღმოსავლეთ ანატოლიაში, თბ., 1988
28. ა.ბახი, 1969 - A.Bაცჰ, Dეუტსცჰე ფორსცჰუნგ; Iჰრე ჭეგე, Eრგებნისსე უნდ Aუფგაბენ. Hეიდელბერგ 1969
29. გ.ბედოშვილი, 2001 - გ.ბედოშვილი, ქართულ ტოპონიმთა განმარტებითი ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 2001
30. გ.ბელმანი, 1986 - G.Bელლმანნ, ძწეიდიმენსიონალე Dიალეკტოლოგიე. Iნ:Gუნტერ Bელლმანნ (Hნსგ); Bეიტრაგე ზურ Dიალეკტოლოგიე ამ Mიტტელრჰეინ, შტუტტგარტ 1986 (Mაინზერ შტუდიენ ზურ შპრაცჰ უნდ Vოლკსფორსცჰუნგ. 10), შ.1-55, ჰიერ შ,4
31. ც.ბენდელიანი, 2003 - ც.ბენდელიანი, "სასწაულნი წმინდისა მთავარმოწამისა გიორგისნი" და "ამირანდარეჯანიანი" ქართული სამწიგნობრო ენის პერიოდიზაციის თვალსაზრისით; ქართველური მემკვიდრეობა, VII, ქუთაისი, 2003
32. თ.ბერაძე,1976 - თ.ბერაძე, ტერმინი თემი; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 81, # 1, 1976
33. თ.ბერაძე, მ.სანაძე, 2003 - თ.ბერაძე, მ.სანაძე, საქართველოს ისტორია, წიგნი I, ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები, თბ., 2003
34. კ.ბერგსლანდი, ჰ.ფოგტი, 1972 - კ. ბერგსლანდი, ჰ. ფოგტი, გლოტოქრონოლოგიის საფუძვლიანობისათვის; მიმომხილველი, 6/9, თბილისი, 1972
35. ბერძენი მწერლები... 1983 - ბერძენი მწერლები საქართველოს შესახებ, V, თბ., 1983
36. მ.ბერძნიშვილი, 1969 - მ. ბერძნიშვილი, ქალაქ ფაზისის ისტორიისათვის, თბ., 1969
37. ნ.ბერძენიშვილი, 1966 - ნ.ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, თბ., 1966
38. ნ.ბერძენიშვილი, 1990 - ნ.ბერძენიშვილი, საქართველოს ისტორიის საკითხები, თბ., 1990
39. ლ.ბითაძე - ლ.ბითაძე, ანთროპოლოგიური მონაცემები ქართველთა ეთნოგენეზისისათვის; ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი, თბ., 2002
40. ა.ბილლი, 2003 – ა.ბილლი, საქართველოში აღმოჩენილი ქრისტემდე VI-I საუკუნეების სამარხთა კვლევა სტეპების ხალხებთან მათი განსაკუთრებული მიმართების გათვალისწინებით (ქართული თარგმანი); "ამირანი", IX (2), მონრეალი-თბილისი, 2003 
41. ი.ბოდუენ დე კურტენე, 1963 – И.А. Бодуен дэ куртенэ, Избранные труды по обшему языкознанию, М. 1963
42. ვ.ბოედერი, 2003 - ვ.ბოედერი, ტერმინების - ენა და დიალექტი - გამოყენება ქართველურ ლინგვისტურ თეორიებში; ფრანკფურტის საერთაშორისო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენება, ფრანკფურტი, 12.12.2003 
43. თ.ბოლქვაძე, 2003 - თ.ბოლქვაძე, ენა და "დიდი ტრადიცია", სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი, თბ., 2003
44. ი.ბრომლეი, 1973 - Ю.В.Бромлей, Этнос и этнография, М., 1973
45. გ.ბურჭულაძე, 1999 - გ.ბურჭულაძე, ქართველ- სიტყვის წარმომავლობისათვის; III საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 1999
46. გ.ბურჭულაძე, 2003 - გ.ბურჭულაძე, შეიცან თავი შენი, თბ., 2003
47. გ.ბურჭულაძე, 2005 - გ.ბურჭულაძე, დიდ წინაპართა ნაკვალევზე, თბ., 2005
48. პ.ბუხრაშვილი, 2003 – პ.ბუხრაშვილი, ეთნიკური კულტურის შესწავლის საკითხისათვის; ქართველური მემკვიდრეობა, VII, ქუთაისი, 2003
49. პ.ბუხრაშვილი, 2003 – პ.ბუხრაშვილი, საცხოვრისის ფენომენის ადგილის განსაზღვრისათვის ქართველი ერის ყოფასა და კულტურაში ძველად; “ამირანი”, IX, მონრეალი-თბილისი, 2003
50. პ.ბუხრაშვილი, 2003 – პ.ბუხრაშვილი, რამდენიმე შენიშვნა ა.ბილლის ნაშრომის შესახებ, “ამირანი”, IX (2), მონრეალი-თბილისი, 2003
51. რ.გაბაშვილი, 2001 – რ.გაბაშვილი, კავკასიური რასის წვლილი მსოფლიო ცივილიზაციაში, თბ., 2001
52. შ. გაბესკირია, 1998 - შ.გაბესკირია, აკად. არნ. ჩიქობავა და ქართველური ენების ხეთურ (ნესიტურ) და ხათურ (პროტოხეთურ) ენებთან ურთიერთობის საკითხები; არნოლდ ჩიქობავას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თბ., 1998
53. შ.გაბესკირია, 2003 - შ.გაბესკირია, ქართველთა თვითსახელის, საქართველოსა და მისი დედაქალაქების ძველ სახელწოდებათა და წინარექართული ენის ისტორიის საკითხისათვის; ქუთაისური საუბრები - X, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 2003 
54. გ. გაბუნია, 1973 - გ. გაბუნია, ძველი და ახალი ქუთაისი, თბ., 1973 
55. გ. გაბუნია, 1996 - გ. გაბუნია, ასე იწყებოდა დიდი საქართველო, ქუთაისი, 1996 
56. გ. გაბუნია, 1999 - ქუთაისი და "ქუთათისის ქვეყანა" (შიდა ეგრისი, სამოქალაქო) უძველესი დროიდან XV საუკუნემდე; საკანდიდატო დისერტაცია, 1999
57. კ.გაბუნია, 2004 - კ.გაბუნია, ქართველური ენების კლასიფიკაციის საკუთრივ ლინგვისტური და სოციოლინგვისტური კრიტერიუმების გამიჯვნისათვის; ენათმეცნიერების საკითხები, თბ., #1, 2004
58. ი.გაგოშიძე, 1964 – ი.გაგოშიძე, ადრეანტიკური ხანის ძეგლები ქსნის ხეობიდან, თბ., 1964
59. ი.გაგოშიძე, 1997 - ი.გაგოშიძე, არქეოლოგიური გათხრები ტახტისძირში (ქარელის რაიონი); საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, კავკასიის არქეოლოგია; უახლესი აღმოჩენები და პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები; თბ., 1997
60. ი.გაგოშიძე, 2003 – ი.გაგოშიძე, კოლხური კულტურა, კოლხეთი, იბერია; ქართველური მემკვიდრეობა, VII, ქუთაისი, 2003
61. ზ.გამსახურდია, 1989 - ზ.გამსახურდია, სამეგრელოს საკითხი; ლიტერატურული საქართველო, 3 ნოემბერი, 22 დეკემბერი, 1989 
62. ზ.გამსახურდია, 1991 - ზ.გამსახურდია, "ვეფხისტყაოსნის" სახისმეტყველება, თბ., 1991
63. ზ.გამსახურდია, 1991 - ზ.გამსახურდია, წერილები, ესეები, თბ., 1991
64. კ.გამსახურდია, 1983 - კ.გამსახურდია, ათტომეული, ტ. VII, თბ., 1983
65. კ.ზ.გამსახურდია, 1995 - კ.ზ.გამსახურდია, ადრექრისტიანული ქართლის კულტურული მოზაიკა, თბ., 1995
66. თ.გამყრელიძე, 1959 - თ.გამყრელიძე, სიბილანტთა შესატყვისობანი და ქართველურ ენათა უძველესი სტრუქტურის ზოგი საკითხი, თბ., 1959
67. თ.გამყრელიძე, 1968 - თ.გამყრელიძე, დეზაფრიკატიზაცია სვანურში: გადაწერის წესები დიაქრონიულ ფონოლოგიაში, თბ., 1968
68. თ.გამყრელიძე, 1989 - თ.გამყრელიძე, წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა, თბ., 1989
69. თ.გამყრელიძე, 1998 - თ.გამყრელიძე, `ოქროს საწმისი" და ძველი კოლხეთის მოსახლეობის ეთნიკური ვინაობა, ანუ რა ენაზე მეტყველებდა მეფე აიეტი? ლიტერატურული საქართველო, 20-27 მარტი, 1998
70. თ.გამყრელიძე, 2000 - თ.გამყრელიძე, თანამედროვე დიაქრონიული ლინგვისტიკა და ქართველური ენები; ენათმეცნიერების საკითხები, I, თბ., 2000
71. თ.გამყრელიძე, 2000 - თ.გამყრელიძე, რჩეული ქართველოლოგიური შრომები, თბ., 2000
72. თ.გამყრელიძე, 2000 - თ.გამყრელიძე, მესხეთ-ჯავახეთი - საერთო ქართველური წინარე სამშობლო; მესხეთი: ისტორია და თანამედროვეობა, ახალციხე, 2000
73. თ.გამყრელიძე, 2000 - თ.გამყრელიძე, "დამატებითობის პრინციპი" და ენობრივი ნიშნის პირობითობის პრობლემა; რჩეული ქართველოლოგიური შრომები, თბ., 2000
74. თ.გამყრელიძე, 2003 - თ.გამყრელიძე, რა ენაზე მეტყველებდა მეფე აიეტი და მისი ქალიშვილი – გრძნეული მედეა (ძველი კოლხეთის ეთნიკური იდენტიფიკაციისათვის); ლიტერატურული საქართველო, 16-22 მაისი, 2003; ბურჯი ეროვნებისა, # 7-8, 2003
75. თ.გამყრელიძე, გ.მაჭავარიანი, 1965 - თ.გამყრელიძე, გ.მაჭავარიანი, სონანტთა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ ენებში, თბ., 1965
76. თ.გამყრელიძე, ვ.ივანოვი, 1984 - Т.Гамкрелидзе, В.Иванов, Индоевропейский язык и индоевропейцы, Тб., 1984
77. თ.გამყრელიძე, ზ.კიკნაძე, ი.შადური, ნ.შენგელია, 2003 - თ.გამყრელიძე, ზ.კიკნაძე, ი.შადური, ნ.შენგელია, თეორიული ენათმეცნიერების კურსი, 2003
78. მ. გეგეშიძე, 1961 - მ.გეგეშიძე, ეთნიკური კულტურა და ტრადიციები, თბ., 1961 
79. მ.გეგეშიძე, 1966 - მ.გეგეშიძე, კოჯორი, კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკითხები, თბ., 1966
80. გეორგიკა, 1961 - გეორგიკა (ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ), თბ., 1961
81. თ.გვანცელაძე, 1989 – თ.გვანცელაძე, კვლავ ეთნონიმ “აფხაზისა” და მასთან დაკავშირებულ ფუძეთა შესახებ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 47-ე სამეცნიერო სესია, 19-22 დეკემბერი, თბილისი, 1989
82. თ.გვანცელაძე, 1993 - თ.გვანცელაძე, ქართველთა აღმნიშვნელი ტერმინები აფხაზურსა და აბაზურ ენებში; საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, თბ., 1993
83. თ.გვანცელაძე, 1997 - თ.გვანცელაძე, აფხაზეთთან დაკავშირებული ჩანართები ჯუანშერის მატიანის ტექსტში, თბ., 1997
84. თ.გვანცელაძე, 1998 - თ.გვანცელაძე, ენობრივი მონაცემები და მათი მნიშვნელობა აფხაზეთის ეთნიკური ისტორიის კვლევისთვის; აფხაზეთის ისტორიის პრობლემები, თბ., 1998
85. თ.გვანცელაძე, 2000 – თ.გვანცელაძე, ენათა ფუნქციონირება პოლიეთნიკურ რეგიონში მართვადი ენობრივი პოლიტიკის პირობებში; ქართველური მემკვიდრეობა, IV, ქუთაისი, 2000 
86. თ.გვანცელაძე, მ.ტაბიძე, რ.შეროზია, რ.ჭანტურია, 2001 - თ.გვანცელაძე, მ.ტაბიძე, რ.შეროზია, რ.ჭანტურია, ღვთისმსახურებისა და სასულიერო განათლების ენა, როგორც რუსიფიკატორული პოლიტიკის განხორციელების საშუალება; ქართველური მემკვიდრეობა, V, ქუთაისი, 2001
87. თ.გვანცელაძე, 2003 - თ.გვანცელაძე, ენათა გენეალოგიური კლასიფიკაციის ძირითადი კრიტერიუმები და ქართველური ენობრივი სამყარო; ქართველური მემკვიდრეობა, VII, ქუთაისი, 2003
88. თ.გვანცელაძე, 2003 - თ.გვანცელაძე, არის თუ არა გაგებინება ენის დიალექტისაგან გამიჯვნის კრიტერიუმი? ენათმეცნიერების საკითხები, # 2, 2003 
89. თ.გვანცელაძე, 2003 - თ.გვანცელაძე, აკადემიური პოლემიკა თუ იდეის დისკრედიტაციის მცდელობა? ენათმეცნიერების საკითხები, # 1, 2004 
90. თ.გვანცელაძე, 2004 – თ.გვანცელაძე, აფხაზთა იდენტობა და “ქართული დემოკრატია”; დისციპლინათშორისი რესპუბლიკური კონფერენცია: “ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა”, თბილისი, 4-10 ოქტომბერი, 2004
91. თ.გვანცელაძე, 2004 – თ.გვანცელაძე, შენიშვნები “გლოტოქრონოლოგიის მეთოდის” საფუძველზე ქართველურ “ენათა” დივერგენციის დროის დადგენის ცდების შესახებ; XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ქუთაისი, 2004
92. თ.გვანცელაძე, 2004 _ თ.გვანცელაძე, ჯონ მანდევილის 1375 წლის ცნობის მნიშვნელობა ეთნიკური აფხაზეთის ლოკალიზაციისათვის; საისტორიო შტუდიები, თბ., 2004
93. ბ. გიგინეიშვილი, 1975 - ბ. გიგინეიშვილი, ეთნონიმ ჰენიოხის წარმომავლობისათვის; მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 1975 
94. გრ.გიორგაძე, 1985 - გრ.გიორგაძე, ხეთურ-არმაზული ტრიადები; მნათობი, 1985, # 7
95. გრ.გიორგაძე, 2000 - გრ.გიორგაძე, ხეთური და ასურული ლურსმული ტექსტების ქასკების (ქაშქების) და აბეშლაელების ეთნიკური წარმომავლობისათვის, ახალციხე, 2000
96. გრ.გიორგაძე, 2002 - გრ.გიორგაძე, უძველესი ახლოაღმოსავლური ეთნოსები და ქართველთა წარმომავლობა, თბ., 2002
97. ქრ.გირბალი, 1986 - ჩჰ. Gირბალ, Bეიტრაგე ზურ Gრამმატიკ დეს Hატტისცჰენ, Fრანკფურტ ამ Mაინ, 1986
98. ბ.გოგია, 2005 - ბ.გოგია, "მთიელ", "შეუვალ", "ბეჭ-ძლიერ" და "მოცეკვავე" აფხაზ-აბაზგთა ეთნონიმის (აფხა-ჟი, აფხა-ჯანი) ეტიმოლოგიის შესახებ; აფხაზეთის კონფლიქტი (მითი და რეალობა), თბ., 2005
99. გ.გოგოლაშვილი, 2004 - გ.გოგოლაშვილი, ქართული ენის პერიოდიზაციისათვის; ენათმეცნიერების საკითხები, 2004, # 1
100. ვ.გოილაძე, ქართული ეკლესიის სათავეებთან, თბ., 1999
101. ვ.გოილაძე, ასურელ მამათა სამშობლო და საქართველო, თბ., 2002
102. თ.გონიაშვილი, 1937 - Т.Гониашвили, К истории одного звука в грузинском; ენიმკის მოამბე, 11, 1937
103. ლ.გორდეზიანი, 2004 - ლ.გორდეზიანი, კოლხეთი B-ხაზოვან ტექსტებში; ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციის სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, ტ. II, ქუთაისი, 2004 
104. რ.გორდეზიანი, 1966 - რ.გორდეზიანი, `ილიადას" ხომალდთა კატალოგი, თბ., 1966
105. რ.გორდეზიანი, 1980 - რ.გორდეზიანი, ეტრუსკული და ქართველური, თბ., 1980
106. რ.გორდეზიანი, 1985 - რ.გორდეზიანი, წინაბერძნული და ქართველური, თბ., 1985
107. რ.გორდეზიანი, 1993 - რ.გორდეზიანი, ქართული თვითშეგნების ჩამოყალიბების პრობლემა, თბ., 1993
108. ი.გოსენსი, 1977 - ჟ. Gოსსენს, Dეუტსცჰე Dიალეკტოლოგიე, 1977
109. გ.გრიგოლია, 1994 - გ.გრიგოლია, ეგრის-ლაზიკის სამეფოს საისტორიო გეოგრაფიის პრობლემები, თბ., 1994
110. ტ.გუდავა 1979 - Т.Е.Гудава, Историко-сравнительный анализ консонантизма дидойских языков. Тб., 1979
111. კ.დანელია, 1984 – კ.დანელია, მეგრულ-ჭანური ლექსიკა სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში, თსუ შრომები, 245, 1984
112. ი.დიაკონოვი, 1968 - И.Дьяконов, Предыстория армянского народа, М. 1968
113. ი.დიაკონოვი, 1984 - M. Dიაკონოფფ, თჰე Pრე-Hისტორყ ოფ ტჰე Aრმენიან Pეოპლე, თრანსლატედ ფრომ ტჰე ღუსსიან ბყ Lორი ჟენნინგს, ჭიტჰ რევისიონს ბყ ტჰე Aუტჰორ, Dელმარ, Nეწ Yორკ, ჩარავან Bოოკს, 1984
114. ბ.დიასამიძე, 1999 - ბ.დიასამიძე, ქრისტიანობის ისტორიისათვის დასავლეთ საქართველოში, ბათუმი, 1999
115. პ.დიუპონი, ე.სკარლატიდუ, 2002 - პ.დიუპონი, ე.სკარლატიდუ, შავ ზღვაზე უადრესი ბერძნული დასახლებების დათარიღება: აბდერის ამფორების მონაცემები; შავიზღვისპირეთის ძველი ისტორიისა და არქეოლოგიის X საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ვანი-თბილისი, 23-26 სექტემბერი, 2002
116. პ.ვიზინგერი, 1977, 1980 - P.ჭიესინგერ, "შპრაცჰე", "Dიალეკტ" ... ინ: Eრგებნისსე დეს Iნტერნატიონალენ შყმპოსიუმს. "ძურ თჰეორიე დეს Dიალეკტს", Mარბურგ/Lაჰნ 5-10. შეპტემბერ 1977, ჭიესბადენ 1980 (=ძDL, Bეიჰეფტე N.F. 26)
117. ლ.ვაისგერბერი, 1967 - L.ჭეისგერბერ, Dიე შპრაცჰგემეინსცჰაფტ ალს Gეგენსტანდ სპრაცჰწისსენცჰაფტლიცჰენ, Fორსცჰუნგ, Köლნ უნდ Oპლადენ, 1967
118. ვ.ვაშაკიძე, 1993 - ვ.ვაშაკიძე, ტერმინები: იბერია და იბერები ანტიკურ წყაროებში; საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, თბ., 1993
119. ლ.ზგუსტა, 1955 - L.ძგუსტა , დიე პერსონენნამენ გრიეცჰისცჰერ შტäდტე დერ ნöრდლიცჰენ შცჰწარზმეერკüსტე, Pრაჰა, 1955
120. ი. ზეირეკი, 2003 - იუნუს ზეირეკი, "ახალციხის მოკლე ისტორია"; Aჰისკალıლარ (ახალციხელები), სტამბოლი, 2003; ჭებმასტერ.ჰამსი.ორგ; Aჰისკალıლარ.ცომ 
121. ი.ზიცარი, 1955, Ю.В.Зыцарь, О родстве басксково языка кавказскими; ВЯ, 1955, № 5
122. ი.ზიცარი, 1998 - Ю.В.Зыцарь, О термине баск; ქართველური მემკვიდრეობა, II, ქუთაისი, 1998
123. ი.ზიცარი, 2003 - Ю.В. Зыцарь, К происхождению некоторых соматических терминов языка басков; ქართველური მემკვიდრეობა,VII, ქუთაისი, 2003
124. ე.თაყაიშვილი, 1948 - ე.თაყაიშვილი, როდის შეიცვალა იბერთა სახელმწიფო ქართველთა სახელმწიფოდ? მნათობი, 8, თბ., 1948, გვ.89-106
125. გ.თოფურია, 1970 - გ.თოფურია, ქართულ-ქართველური ეთნონიმიკის საკითხები (მესხ- ეთნონიმის ისტორიისათვის); იკე, XVII, 1970
126. ვ.თოფურია, 1967 – ვ.თოფურია, სვანური ენა, ზმნა; შრომები, I, თბ., 1967
127. რ თოფჩიშვილი, 1995 - როლანდ თოფჩიშვილი, რად გვჭირდება ეთნიკური ტერმინების გაუმართლებელი ხმარება? ლიტერატურული საქართველო, # 33-35, 1995; ეთნოისტორიული ეტიუდები, წიგნი I, თბ., 2005
128. რ.თოფჩიშვილი, 2002 - რ.თოფჩიშვილი, ქართველთა ეთნიკური ისტორია და საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები, თბ., 2002
129. რ.თოფჩიშვილი, 2002 - რ.თოფჩიშვილი, ქართველი ერის ეთნიკური განვითარება; ქართველი ხალხის ეთნოგენეზისი, თბ., 2002
130. ქ.თუითი, 1996 - ქ.თუითი, კავკასიური "პროსტჰესის მოტიფ" და მისი ევრაზიული პარალელები; ქართველური მემკვიდრეობა, I, ქუთაისი,1996
131. ქ.თუითი, 1997 - Kევინ თუიტე, შვან, Müნცჰენ - Nეწცასტლე, 1997 
132. ქ.თუითი, 1998 - ქ.თუითი, აქილევსი და კავკასია; ქართველური მემკვიდრეობა, II, ქუთაისი,1998
133. ქ.თუითი, 2003 - ჩირრენტ თრენდს ინ ჩაუცასიან Eასტ Eუროპეან ანდ Iნნერ Aსიან ლინგუისტიცს; Eდიტედ ბყ Dეე ანნ ჰოლინსკყ, Kევინ თუიტე, Aმსტერდამ/Pჰილადელპჰია, 2003
134. ვ.იარცევა, 1990 - Лингвистический энциклопедический словарь; მთავარი რედაქტორი ვ.იარცევა, მოსკოვი, 1990
135. ი.იმნაიშვილი, 1957 - ი.იმნაიშვილი, სახელთა ბრუნება და ბრუნვათა ფუნქციები ძველ ქართულში, თბ., 1957
136. ი.იმნაიშვილი, 1982 - ი.იმნაიშვილი, ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, ტ.I, თბ., 1982
137. მ.ინაძე, 1953 - მ. ინაძე, ანტიკური ხანის საქართველოს ისტორიისათვის, თბ., 1953
138. მ.ინაძე, 1955 – მ.ინაძე, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მოსახლე ტომთა ისტორიისათვის (ჰენიოხები); მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვეთი 32, თბ., 1955
139. მ.ინაძე, 1993 - მ.ინაძე, ტერმინები: “კულხი“ და “კოლხეთი“ ბიზანტიურ მწერლობაში; საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, თბ., 1993
140. მ.ინაძე, 1994 - მ.ინაძე, ძველი კოლხეთის საზოგადოება, თბ., 1994
141. მ.ინაძე, 2000 – მ.ინაძე, ძველი კოლხეთის სახელმწიფოებრიობის წარმოქმნის პრობლემატიკისათვის; მნათობი, # 7-8, 2000
142. შ. ინალიფა, 1976 – Ш.Д. Инал-ипа, Вопросы этнокультурной истории абхазов, Сухуми, 1976
143. პ.ინგოროყვა, 1954 - პ.ინგოროყვა, გიორგი მერჩულე, თბ. 1957 
144. პ.ინგოროყვა, 2003 - პ.ინგოროყვა, ჭანეთ-ლაზეთის ისტორიის საკითხთა გამო, თბ. 2003 
145. ა.იოსელიანი, 1973 - ა.იოსელიანი, ნარკვევები კოლხეთის ისტორიიდან, თბ., 1973
146. ნ.ვ.იუშმანოვი, 1985 - Н.В. Юшманов, Грамматика литературного арабского языка; М.,1985
147. ს.კაკაბაძე, 1924 - ს.კაკაბაძე, ქართული სახელმწიფოებრიობის გენეზისის საკითხები; საისტორიო მოამბე, წიგნი I, ტფ., 1924
148. კაჩკარი, 2003 – ჭოლფგანგ Fეურსტეინ, Kაუკასოლოგენ უნდ “Aნონყმე Gუტაცჰტენ”, Kატსცჰარ, Dეზემბერ, 2003
149. ზ.კიკვიძე, ტ.ფუტკარაძე, 1996 - ზ.კიკვიძე, ტ.ფუტკარაძე, ერის სოციოლინგვისტური პროფილის ფორმულის აგებისათვის; XVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბ., 1996; იხ., აგრეთვე: 1997 წლის "ქუთაისური საუბრები - IV" (სიმპოზიუმის მასალები); სიმპოზიუმის ძირითადი თემა: "ადამიანთა ერთობები (ეთნოსი, ერი, ტომი, თემი, გვარი) - ლინგვისტური, ეთნოლოგიური, ფოლკლორული ასპექტები". 
150. ი.კიკვიძე, 1976 – ი.კიკვიძე, მიწათმოქმედება და სამიწათმოქმედო კულტი ძველ საქართველოში (არქეოლოგიური მასალების მიხედვით), თბ., 1976 
151. გ.კლიმოვი, 1952 - Г.Климов, О глотохронологическом методе датировки распада праязыка, М., 1952 
152. გ.კლიმოვი, 1969 - Г.Климов, Авхазско-адыгско-картвельские лексические параллели, этимология 1967, М., 1969
153. ჯ.კოლარუსო, 2003 - ჟოჰნ ჩოლარუსსო, Mორე Pონტიც: Fურტჰერ Eტყმოლოგიეს Bეტწეენ Iნდო-Eუროპეან ანდ Nორტწესტ ჩაუცასიან; ჩირრენტ თრენდს ინ ჩაუცასიან Eასტ Eუროპეან ანდ Iნნერ Aსიან ლინგუისტიცს, Eდიტედ ბყ Dეე ანნ ჰოლინსკყ, Kევინ თუიტე, Aმსტერდამ/Pჰილადელპჰია, 2003
154. ვ.კონიგი, 1978 - ჭ.Kონიგ, დტვ - Aტლას ზურ დეუტსცჰენ შპრაცჰე თაფელნ უნდ თეხტე, Müნცჰენ, 1978
155. ნ.ი.კორნადი, 1960 - Н.И.Корнад, "О литературном языке в Китае и Японий", 1960
156. დ.კრისტალი, 1989 - D.ჩრყსტალ, თჰე ჩამბრიდგე ენცყცლოპედიალ ოფ Lანგუაგე, Nეწ Yორკ, 1989
157. ბ.კუფტინი, 1941 - Б.А Куфтин, Археологические раскопки в Триалети; Издательство акадении наук Грузинской ССР, Тбилиси, 1941
158. ბ.კუფტინი, 1949 - Б.А Куфтин, Археологическая маршрутная экспедиция 1945 года в Юго-Осетию и Имеретию, Тбилиси, 1949 
159. ბ.კუფტინი, 1949 - ბ.კუფტინი, ქართული კულტურის უძველესი კერა თრიალეთში, თბ., 1949 
160. დ.ლანგი, 1997 - Dავიდ Mარსჰალლ Lანგ, Güრცüლერ, Iსტანბულ, 1997
161. ო.ლანჩავა, 1996 - ო. ლანჩავა, ქუთაისი ეგრის-ლაზიკის ციხე-ქალაქთა სისტემაში, ქუთაისი, 1996
162. თ. ლევაინდოვსკი, 1979 - თ.Lეწაინდოწსკი, Lინგუისტისცჰეს ჭორტერბუცჰ 3 B. Hეიდელბერგ, 1979
163. ა.ლინკე, 1996 - A.Lინკე, შტუდიენბუცჰ Lინგუისტიკ 3.თüბინგენ 1996 (=ღGL 121); Iნტერნეტ - Qუელლე: Hანდოუტ Vორლესუნგ 2: ჩჰაოს უნდ Oრდნუნგ: Dიე შპრაცჰენვიელფალტ. Uნი Bიელეფელდ, Fაკულტäტ ფüრ Lინგუისტიკ უნდ Lიტერატურწისსენსცჰაფტ.
164. დ.ლეთოდიანი, 1991 - დ.ლეთოდიანი, აფხაზეთის, აფშილეთის, და სანიგეთის პოლიტიკური დამოკიდებულება ეგრისთან (ლაზიკასთან) IV-VIII საუკუნეებში, თბ., 1991
165. დ.ლეთოდიანი, 2003 - დ.ლეთოდიანი, ძიებანი, თბ., 2003
166. ვ.ლიჩელი, 1999 - ვ.ლიჩელი, ეთნოკულტურული ინოვაციები, ძვ. წ. II-I ათასწლეულების საქართველოში; ქუთაისური საუბრები VI, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1999
167. ვ.ლიჩელი, 2001 - ვ.ლიჩელი, კოლხეთისა და იბერიის კულტურის საკითხები, თბ., 2001
168. ქ.ლომთათიძე, 1938 - ქ.ლომთათიძე, ნაშთები მესამე პირის ობიექტური პრეფიქსისა გურულსა და აჭარულში; თსუ შრომები, VI, თბ., 1938
169. ქ.ლომთათიძე, 1946 - ქ.ლომთათიძე, -ქ სუფიქსისათვის მეგრულ ზმნებში, იკე, I, 1946
170. ქ.ლომთათიძე, 1956 - ქ.ლომთათიძე, აფხაზთა ვინაობისა და განლაგების ზოგიერთი საკითხის შესახებ; მნათობი, # 12, 1956 
171. ქ.ლომთათიძე, 1966 - ქ.ლომთათიძე, ხელისა და ფეხის აღმნიშვნელი ფუძეების უძველესი სახეობებისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში და ზოგი ქართველური ფუძის ანალიზის საკითხი; იკე, ტ. XV, 1966
172. ქ.ლომთათიძე, 1976 - ქ.ლომთათიძე, აფხაზური და აბაზური ენების ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი, I, თბ., 1976
173. ქ.ლომთათიძე, 1977 - ქ.ლომთათიძე, ქართულ-აფხაზური ბგერათფარდობიდან; იკეს წელიწდეული, IV, თბ., 1976
174. ქ.ლომთათიძე, 2000 - ქ.ლომთათიძე, ერთი ფონეტიკური პროცესი (ს...გ > ს...კ) და ეთნონიმ მოსინიკების ამოსავალი ფუძის საკითხი; აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბ., 2000
175. ა. ლომთაძე, რ. შეროზია, 2002 - ა. ლომთაძე, რ. შეროზია, კვლავ აფხაზა (აფხაზი) ტერმინის შესახებ (ქართველური და სხვა იბერიულ-კავკასიური ენობრივი სისტემების მიხედვით); ქუთაისური საუბრები-IX, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 2002
176. ნ.ლომოური, 1955 - ნ.ლომოური, კლავდიოს პტოლემაიოსი, "გეოგრაფიული სახელმძღვანელო"; ცნობები საქართველოს შესახებ, მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვეთი 32, თბ., 1955
177. ნ. ლომოური, 1962 - ნ. ლომოური, კოლხეთის სანაპიროს ბერძნული კოლონიზაცია, თბ., 1962
178. ნ. ლომოური, 1963 - ნ. ლომოური, ბერძენი ლოგოგრაფოსების ცნობები ქართველი ტომების შესახებ, თბ., 1963
179. ნ. ლომოური, 1968 - ნ. ლომოური, ეგრისის სამეფოს ისტორია, თბ., 1968
180. მ.ლორთქიფანიძე, 1994 - მ. ლორთქიფანიძე, ქართული წერილობითი წყაროების ცნობები VIII-XI საუკუნეების ქუთაისის შესახებ; საქართველოს ისტორიის წერილობითი წყაროების შესწავლის საკითხები (მოხსენებათა თეზისები), ქუთაისი, 20-22 ოქტომბერი, 1994 წელი
181. ო.ლორთქიფანიძე, 1966 - ო. ლორთქიფანიძე, ანტიკური სამყარო და ძველი კოლხეთი, თბ., 1966
182. ო.ლორთქიფანიძე, 1986 - ო. ლორთქიფანიძე, არგონავტიკა და ძველი კოლხეთი, თბ., 1986
183. ო.ლორთქიფანიძე, 1988 - О.Лорткипанидзе, К вопросу о первом упоминании г.Кутаиси в письменных источниках, Тбилиси, 1988 
184. ო.ლორთქიფანიძე, 1993 - ო. ლორთქიფანიძე, ქართული ცივილიზაცია. საიდან იწყება მისი ისტორია? თბ., 1993 
185. ო.ლორთქიფანიძე, 1994 - ო. ლორთქიფანიძე, ქუთაისი უძველესი დროიდან ახ.წ. IV საუკუნემდე; ქუთაისი უძველესი დროიდან XIII საუკუნემდე, თბილისი-ქუთაისი, 1994 
186. ო.ლორთქიფანიძე, 1999 - ო.ლორთქიფანიძე, ეთნოკულტურული სისტემის განვითარების დინამიკა დასავლეთ საქართველოში ძვ.წ. II ათასწლეულის მეორე ნახევრისა და I ათასწლეულის პირველ ნახევარში; ქუთაისური საუბრები VI, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1999
187. დ.ლოსაბერიძე, 1992 – დ.ლოსაბერიძე, ქართველთა ეთნოგენეზისის საკითხისათვის; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 146, #2, 1992
188. ნ.მაისურაძე, 1989 - ნ.მაისურაძე, ქართული ხალხური მუსიკა და მისი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ასპექტები, თბ., 1989
189. ნ. მაისურაძე 2002 - ნ.მაისურაძე, ქართული ხალხური მუსიკა და ქართველთა ეთნოგენეზი; ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი, თბ., 2002 
190. ნ.მარი, 1905 - ნ.მარი, ქართველთა ეროვნება, ქუთაისი, 1905
191. ნ.მარი, 1908 - Н. Марр, Основные таблицы... СПБ, 1908 
192. ნ.მარი, 1917 - Н. Марр, Обломки Делибабинской халдской надписи, Записки Вост. Отд. Русск.Арх. Общества, т. XXIV, Петроград, 1917
193. ნ.მარი, 1922 - Н. Марр, К изучению современного Грузинского языка, Петроград, 1922
194. ნ.მარი, 1927 - Н. Марр, Из Пиринейской Грузии; ИКИАИ, т.V, Тифлис, 1927
195. ნ.მარი, 1933 - Н.Марр, Этапы развития яфетической теории, Избранные работы, т. I, 1933
196. "მატიანე ქართლისა" (ქართლის ცხოვრება, 1955) - ქართლის ცხოვრება I, ყაუხჩიშვილის რედაქციით, თბ., 1955
197. გ.მაჭავარიანი, 2002, - გ.მაჭავარიანი, ქართველურ ენათა შედარებითი გრამატიკა, თბ., 2002
198. ნ.მაჭავარიანი, 1986 – ნ.მაჭავარიანი, ობიექტისა და სუბიექტის პირის ნიშანთა განლაგებისათვის ქართულ და აფხაზურ გარდამავალ ზმნებში; მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, # 3, თბ., 1986
199. თ.მახარობლიძე, 2005 - თ.მახარობლიძე, ერგატივის გენეზისისათვის, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, I, 2005
200. ნ.მგელაძე, 2004 - ნ.მგელაძე, აჭარული ნოგრო და გვარი, ბათუმი, 2004
201. გ.მელიქიშვილი, 1954 - Г. А. Меликишвили, Наиру-урарту, Тб. 1954
202. გ.მელიქიშვილი, 1959 - Г. А. Меликишвили, К истории древней Грузии, Тб., 1959
203. გ.მელიქიშვილი, 1960 - Г.А. Меликишвили, Урартские клинсообразные надписи, М. 1960
204. გ.მელიქიშვილი, 1965 - გ.მელიქიშვილი, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი ისტორიის საკითხისათვის, თბ., 1965
205. გ.მელიქიშვილი, 1999 - გ.მელიქიშვილი, ძიებანი საქართველოს კავკასიისა და ახლო აღმოსავლეთის ძველი ისტორიის დარგში, თბ., 1999
206. გ.მელიქიშვილი, 1973 - გ.მელიქიშვილი, ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება და საქართველოში ფეოდალურ ურთიერთობათა განვითარების ზოგიერთი საკითხი, თბ., 1973
207. დ.მელიქიშვილი, 2001 - დ.მელიქიშვილი, ქართული ზმნის უღლების სისტემა, თბ., 2001
208. მ.მენაბდე, თ.კიღურაძე, 1981 - მ.მენაბდე, თ.კიღურაძე, სიონის არქეოლოგიური ძეგლები, თბ., 1981
209. მ.მენაბდე, თ.კიღურაძე, 2001 - მ.მენაბდე, თ.კიღურაძე, ნეოლითისა და ენეოლითის პერიოდების განსაზღვრისათვის საქართველოში კავკასია ნეოლით-ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიის საკითხები, თბ., 2001
210. ი.მეშჩანინოვი, 1927 - И.И. Мещанинов, Халдоведение, Баку, 1927
211. თ.მიბჩუანი, 1993 - თ.მიბჩუანი, "სვანი" და "სვანეთი" ტერმინთა ეტიმოლოგიისათვის; საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, თბ., 1993
212. პ.მირიანაშვილი, 1888 - პ.მირიანაშვილი, საერო ენა და სათემო კილო; ივერია, #166, 09.08.1888; #180, 27.08.1888 
213. გ.მირცხულავა, ნ.მირცხულავა, 2001 - გ.მირცხულავა, ნ.მირცხულავა, კავკასია ადრელითონების ხანის ევროპის არქეოლოგიურ კულტურათა სისტემაში; თსუ სიღნაღის ფილიალის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები, III, 2001 
214. თ.მიქელაძე, 1955 - თ.მიქელაძე, ფასიანების სადაურობისა და ადგილ-სამყოფელის გარკვევის საკითხისათვის; მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვეთი 32, თბ., 1955
215. თ.მიქელაძე, 1974 - თ.მიქელაძე, ძიებანი კოლხეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის უძველესი მოსახლეობის ისტორიიდან, თბ., 1974
216. თ.მიქელაძე, 1967 - თ.მიქელაძე, სამხრეთ-აღმოსავლეთი შავიზღვისპირეთის უძველესი მელითონე ტომების ისტორიის ზოგიერთი საკითხი; მაცნე, #1, 1967
217. თ.მიქელაძე, 1967 - თ.მიქელაძე, ქსენოფონტის "ანაბანისი", თბ., 1967
218. თ.მიქელაძე, მ.ჭირაქაძე - თ.მიქელაძე, მ.ჭირაქაძე, არქეოლოგიური კულტურისა და ეთნიკური ერთობის მიმართების საკითხისათვის; ქუთაისური საუბრები, VI, ქუთაისი, 1999
219. დ.მუსხელიშვილი, 1966 - დ.მუსხელიშვილი, ციხე-ქალაქი უჯარმა, თბ., 1966
220. დ.მუსხელიშვილი, 1977 - დ.მუსხელიშვილი, საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები, I, თბ., 1977
221. დ.მუსხელიშვილი, 1980 - დ.მუსხელიშვილი, საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები, II, თბ., 1980
222. დ.მუსხელიშვილი 1993 - დ. მუსხელიშვილი, ქართველთა თვითსახელწოდების ისტორიისათვის; საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, თბ, 1993
223. დ.მუსხელიშვილი, 2000 - დ. მუსხელიშვილი, აფშილთა ეთნიკური კუთვნილების საკითხისათვის; არტანუჯი, # 7, 2000, 
224. გ.მჭედლიძე, 1996 - გ.მჭედლიძე, ბაგრატ მესამის საქართველო, ქუთაისი, 1996
225. ნარკვევები, I - საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. I, თბ., 1970
226. ნარკვევები, II - საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. II, თბ., 1973
227. ნარკვევები, III - საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. III, თბ., 1979
228. ნარკვევები, IV - საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. IV, თბ., 1973
229. გ.ნებიერიძე, 1999 - გ.ნებიერიძე, ენათმეცნიერების შესავალი, თბ., 1999
230. ლ.ნებიერიძე, 1986 – ლ.ნებიერიძე, დასავლეთ ამიერკავკასიის ადრესამიწათმოქმედო კულტურის განვითარების ადრეული საფეხურები (გვიანმეზოლითი-ენეოლითი), თბ., 1986
231. ლ.ნებიერიძე, 2001 - ლ.ნებიერიძე, სიონის ნამოსახლარი - აღმოსავლეთ საქართველოს გვიანნეოლითური ძეგლი; ძიებანი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი), #7, 2001 
232. პ.ჰ.ნელდე, 1993 - P. H. Nელდე, ჩონტაცტ ორ ცონფლიცტ? Oბსერვატიონს ონ ტჰე დყნამიცს ანდ ვიტალიტყ ოფ ეუროპეან ლანგუაგეს ინ:Lანგუაგე ჩონფლიცტ ანდ Lანგუაგე Pლანნინგ. Bერლინ - Nეწ Yორკ, 1993 
233. ა.ნემიროვსკი, 1983 –А.И.Немировский, От мифа к истории, М. 1983
234. ა.ნიკოლეიშვილი, 2000 - ა.ნიკოლეიშვილი, ეროვნული საკითხი სტალინის ნააზრევში, ქუთაისი, 2000
235. ა.ონიანი, ზ.სარჯველაძე, 1971 - А. Ониани, З. Сарджвеладзе, Против извращения вопросов грузинской топонимики, თბ., 1971
236. ა.ონიანი, 1998 - სვანური ენა, თბილისი, 1998
237. ა. ონიანი, 2003 – ენა და დიალექტი (ქართველური დიალექტები თუ ქართველური ენები?!); ენათმეცნიერების საკითხები, # 1, 2003 
238. ა.ონიანი, 2003 - ა.ონიანი, ისევ ქართველური ენებისა და დიალექტების შესახებ; ენათმეცნიერების საკითხები, თბ., 2003
239. ა.ორჯონიკიძე, 1977 – ა.ორჯონიკიძე, მასალები სამცხის ადრებრინჯაოს ხანის არქეოლოგიისათვის; არქეოლოგიური ძიებანი, I, თბ., 1977
240. ზ.პაპასკირი, 1994 – ზ.პაპასკირი, საქართველო-აფხაზეთის ისტორიული წარსული ე.წ. “აფხაზურ ისტორიოგრაფიაში”; ქართველოლოგიური სამეცნიერო სიმპოზიუმი “საქართველო”, ბიულეტენი, #2, თბ., 1994
241. ზ.პაპასკირი, 1998 – ზ.პაპასკირი, დღევანდელი აფხაზეთი XIII-XV საუკუნეებში; აფხაზეთის ისტორიის პრობლემები, თბ., 1998
242. თ.პაპუაშვილი, 1993 - თ.პაპუაშვილი, ცნებები “კახი“, “კუხი“, “ჰერი“ და მათი შესაბამისი ქვეყნის სახელწოდებების “კახეთის“, “კუხეთის“, “ჰერეთის“ შესახებ; საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, თბ, 1993
243. რ.პატარიძე, 1980 - რ.პატარიძე, ქართული ასომთავრული, თბ., 1980
244. ი.პეტრიწი, 1947 - ი.პეტრიწი, შრომები, 1947
245. ვ.ჟირმუნსკი, 1956 - В.Жирмунский, "Немецкая Диалектология", М., 1956
246. თ.ჟღენტი, 2002 - თ.ჟღენტი, დიალექტოლოგიური კვლევის ტრადიცია და სიახლე თანამედროვე იტალიაში; XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2002. 
247. ვ.ა.ჟუკოვსკი, 1888 - В.А. Жуковский, Материалы для изучения персидских наречий, ч.I, 1888
248. ალ.რამიშვილი, 1999 - ალ.რამიშვილი, კოლხური კულტურის ინფილტრაცია შიდა ქართლში; ქუთაისური საუბრები, VI, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1999
249. გ.რამიშვილი, 1995 - გ.რამიშვილი, ენათა შინაარსობრივი სხვაობა, თბ., 1995
250. გ.რამიშვილი, 2000 - გ.რამიშვილი, დედაენის თეორია, თბ., 2000
251. ზ.რატიანი, 1995 – ზ.რატიანი, წყაროთა ღაღადი ანუ პირიქითა საქართველო, თბ., 1995
252. გ.როგავა, 1956 - Г.Рогава, К вопросу о структуре именных основ и категории грамматических классов в адыгских (чеченских) языках, თბ., 1956 
253. გ.როგავა, 1956 - გ.როგავა, ხანმეტობისა და ჰაემეტობის საკითხისათვის; ალ.წულიკიძის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები, ტ. XV, 1956
254. გ.როგავა, 1960 – გ.როგავა, ბგერათშესატყვისობათა დარღვევისათვის ქართველურ ენებში; იკე, XII, 1960
255. ა.როდოსელი, 1975 - ა.როდოსელი, არგონავტიკა, 1975 
256. ი.საბანისძე, 1987 - ი.საბანისძე, ჰაბოს წამება, ქართული მწერლობა, I, თბ., 1987
257. მ.სანაძე, 2000 - მ.სანაძე, საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი "ქართლის ცხოვრებისა" და "მოქცევა~ ქართლისაის" მიხედვით; ქართული წყაროთმცოდნეობა, IX, თბ., 2000
258. მ.სანაძე, 2001 - მ.სანაძე, "ქართლის ცხოვრება" და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი (ქართლოსიდან მირიანამდე), თბ., 2001
259. ლ.სანიკიძე, 1971 - ლ.სანიკიძე, კვლავ ქუთაისის ასაკის განსაზღვრისათვის; ლიტერატურული საქართველო, 1971, 8 ივნისი
260. ზ.სარჯველაძე, 1995 - ზ.სარჯველაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, თბ., 1995
261. მ.სეიდოვი, 1969 - Сейдов М., Опит этимологического анализа слова Бунтурк; Доклады АН Азерб. ССР, 1969 8 т.XXV
262. ა.სვანიძე, 1937 - А.Сванидзе, Материалы по истории Алародийских племен, Тбилиси, 1937
263. ქ.სიხარულიძე, 2003 - ქ.სიხარულიძე, კავკასიისა და მცირე აზიის ხალხთა მითოლოგიურ-რელიგიური წარმოდგენების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის; ქუთაისური საუბრები, X, ქუთაისი, 2003
264. ბ.სოვინსკი, 1970 - B.შოწიენსკი, Gრუნდლაგენ დეს შტუდიუმს დერ Gერმანისტიკ, თეილ 1. შპრაცჰწისსენსცჰაფტ. Köლნ/ჭიენ 1970
265. სტრაბონი, 1864 - Страбон, География, М, 1964 
266. სუმბათ დავითისძე, 1949 - სუმბათ დავითის ძე, ქრონიკა (ტაო-კლარჯეთი ბაგრატიონთა შესახებ), თბ., 1949 
267. მ.სუხიშვილი, 1986 – მ.სუხიშვილი, სუბიექტური პირველი პირის პრეფიქსისათვის ქართველურ ენებში; იკე, XXV, თბ., 1986
268. ი.ტაბაღუა, 1984 - ი.ტაბაღუა, საქართველო ევროპის არქივებსა და წიგნთსაცავებში, თბ., 1984
269. მ.ტაბიძე, 1999 - მ.ტაბიძე, პოლიტიკის მიზნები ენათა ომებში; მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, # 1-4, 1999
270. მ.ტაბიძე, 1999 – მ.ტაბიძე, ენობრივი პოლიტიკის საფუძვლები, მიმართულებანი და შედეგები; ახალი პარადიგმები, # 3, 1999
271. მ.ტაბიძე, 2000 - ტერმინოლოგიური სიძნელეები და ენობრივი პოლიტიკა საქართველოში; XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ზუგდიდი, 2000
272. მ.ტაბიძე, 2002 - მ.ტაბიძე, ენობრივი პოლიტიკის საკითხები ქართულ სინამდვილეში; ქართველური მემკვიდრეობა, VI, ქუთაისი, 2002
273. მ.ტაბიძე, 2002 – მ.ტაბიძე, ენა - კულტურათა შეხვედრის, კულტურათა ურთიერთგავლენის, კულტურათა ბრძოლის სარბიელი, ქართველური მემკვიდრეობა, VI, ქუთაისი, 2002
274. მ.ტაბიძე, 2002 - მ.ტაბიძე, ენები თუ დიალექტები; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის II კრებული, ბათუმი, 2002
275. მ.ტაბიძე, 2003 – მ.ტაბიძე, ენობრივი ვარიანტების კვლევის საკითხისათვის; ქართველური მემკვიდრეობა, VII, ქუთაისი, 2003
276. მ.ტაბიძე, 2003 - ენობრივი სიტუაცია საქართველოში და ქართული ენის ფუნქციონირების საკითხები; სადოქტორო დისერტაცია, თბ., 2003
277. გ.ტივაძე, 1970 – გ.ტივაძე, შუა საუკუნეების ისტორია, თბ., 1970
278. ა.ტოვარი, 1980 - ა.ტოვარი, ბასკური ენა, თბ., 1980
279. თ.უთურგაიძე, 1966 - თ.უთურგაიძე, ქართული ენის მთის კილოთა ზოგი თავისებურება, თბ., 1966 
280. თ.უთურგაიძე, 1986 - თ.უთურგაიძე, ქართული ენის სახელის მორფონოლოგიური ანალიზი, თბ., 1986 
281. თ.უთურგაიძე, 1996 - თ.უთურგაიძე, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ეთნიკური წარმომავლობისათვის; ქართული ფოლკლორი, მასალები დისკუსიის თემაზე: მემკვიდრეობის საკითხები ქართული კულტურის ისტორიაში, თბ., 1996 
282. თ.უთურგაიძე, 2002 - თ.უთურგაიძე, ქართული ენა სისტემური ასპექტით; ქუთაისური საუბრები, IX, ქუთაისი, 2002 
283. აკ. ურუშაძე, 1964 - აკ. ურუშაძე, ძველი კოლხეთი არგონავტების თქმულებაში, თბ., 1964 
284. აკ.ურუშაძე, 1993 - აკ.ურუშაძე, ქუთაისი ბერძნულ და რომაულ წყაროებში, თბ., 1993 
285. ჰ.ფენრიხი, ზ.სარჯველაძე, 1990 - ჰ.ფენრიხი, ზ.სარჯველაძე, ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 1990
286. ჰ.ფენრიხი, ზ.სარჯველაძე, 2000 - ჰ.ფენრიხი, ზ.სარჯველაძე, ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 2000
287. პ.ფინკე, 1996 - P.Fინკე, Iნტერნეტ - Qუელლე: Hანდოუტ Vორლესუნგ 2: ჩჰაოს უნდ Oრდნუნგ: Dიე შპრაცჰენვიელფალტ. Uნი Bიელეფელდ, Fაკულტäტ ფüრ Lინგუისტიკ უნდ Lიტერატურწისსენსცჰაფტ, 1996
288. კ.ფიცხელაური, 1973 - კ.ფიცხელაური, აღმოსავლეთ საქართველოს ტომთა ისტორიის ძირითადი პრობლემები ჩვ.წ. VI-VII ს., თბ., 1973
289. ი.ფლავიუსი, 1987 - იოსებ ფლავიუსი, მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელისიტყვაობისანი, თბ., 1987
290. ვ.ფოირშტაინი, 2000 – ვ.ფოირშტაინი, თოლი (ახალი სამეცნიერო სამუშაოები და სასწავლო-პედაგოგიური პროექტები ლაზეთის, სამეგრელოსა და სამცხის ენისა და კულტურისათვის); ქუთაისური საუბრები, VII, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 2000 
291. ბ.ფოჩხუა, 1974 - ბ.ფოჩხუა, ქართული ენის ლექსიკოლოგია, თბ., 1974
292. ტ.ფუტკარაძე, 1988 – ტ.ფუტკარაძე, ჭორ/ჭოლ- ძირის შემცველი ფუძეები ქართულსა და ზანურში; მე-19 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და თეზისები, თბ., 1988
293. ტ.ფუტკარაძე, 1990 - ტ. ფუტკარაძე, საერთოქართველური ა-ს ზანური რეფლექსები; იკეს წელიწდეული, XVII, თბ., 1990
294. ტ.ფუტკარაძე, 1995 - ტ.ფუტკარაძე, ამირანი - გმირი თუ ღვთაება? საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილებასთან არსებული ფოლკლორის საკოორდინაციო საბჭოს XXXIV სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 17-19 მაისი, 1995
295. ტ.ფუტკარაძე, 1996 – ტ.ფუტკარაძე, ხვლიკ-, სლიკვ- ფუძეთა ისტორიისათვის; საენათმეცნიერო ძიებანი, V, თბ., 1996
296. ტ.ფუტკარაძე, 1996 - ტ.ფუტკარაძე, ერთი ტერმინის საჭიროების შესახებ; არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 55-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 1996
297. ტ.ფუტკარაძე, 1997, - ტ.ფუტკარაძე, ეთნოსის, ეთნონიმისა და სხვა ტერმინთა შესახებ; ლიტერატურული საქართველო, 4-11 აპრილი, 1997
298. ტ.ფუტკარაძე, 1997 – ტ.ფუტკარაძე, ბრუნება, როგორც სახელის ფორმათწარმოების ერთ-ერთი ასპექტი; საიუბილეო კრებული გიორგი როგავას, თბ., 1998 
299. ტ.ფუტკარაძე, 1998 – ტ.ფუტკარაძე, თანამედროვე ქართული ენის ხმოვანთა სისტემა; სადოქტორო დისერტაცია, თბ., 1998 
300. ტ.ფუტკარაძე, 1999 - ტ.ფუტკარაძე, აფსირტედან გამსახურდიამდე ანუ აწმყოს უდაბნოში, ქუთაისი, 1999
301. ტ.ფუტკარაძე, 2000 – ქება~ და დიდება~ ქართულისა ენისა~ (შემდგენელ-რედაქტორი ტ.ფუტკარაძე), თბ., 2000
302. ტ.ფუტკარაძე, 2000 - ტ.ფუტკარაძე, ღვთისმსახურების ენა - "ყოველთა ქართველთა" ერთიანობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი (ოფიციალური ენისა და დიალექტების მიმართების საკითხისათვის); ქუთაისური საუბრები - VII, ქუთაისი, 2000 
303. ტ.ფუტკარაძე, 2000 - ტ.ფუტკარაძე, საერთოეროვნული სალიტერატურო ენისა და საშინაო სამეტყველო კოდების მიმართების საკითხი ქართული სალიტერატურო ენისა და ქართველური დიალექტების მიხედვით; XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ზუგდიდი, 2000 
304. ტ. ფუტკარაძე, 2000 - ტ. ფუტკარაძე, საქართველოს ენობრივ-ეთნიკური სიტუაციის ისტორიული დინამიკისათვის; ქართველური მემკვიდრეობა, IV, ქუთაისი, 2000; მასალები იხ., ქუთაისური საუბრები, VI, ქუთაისი, 1999
305. ტ.ფუტკარაძე, 2001 - ტ.ფუტკარაძე, ქართველები, ზოგადქართული სამწიგნობრო ენა და ქართველთა დიალექტები; ქუთაისური საუბრები - VIII, ქუთაისი, 2001
306. ტ. ფუტკარაძე, 2002 - ქუთაისის ისტორია, მისი სახელის ვარიანტები (კუტაია, კუთაისი, კვიტაიონი, კოტაისი, კოტა, ქუთათი, ქუთეისი, ქუთეში, ქუთ@შ, ქუთათისი...) და ქართველურ დიალექტთა ჩამოყალიბების დათარიღების საკითხი; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის II კრებული, ბათუმი, 2002 
307. ტ.ფუტკარაძე, 2002 – ტ.ფუტკარაძე, ქართველთა დიალექტები (ისტორიული ასპექტი); ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი, თბ., 2002
308. ტ.ფუტკარაძე, 2002 - ტ.ფუტკარაძე, მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალიფიკაციის პრობლემა და ქართველთა დიალექტების დაჯგუფების საკითხი; ენათმეცნიერების საკითხები, # 1, 2003
309. ტ.ფუტკარაძე, ე.დადიანი, 2003 - ტ.ფუტკარაძე, ე.დადიანი, ზოგადქართული (ქართველური) სამწიგნობრო ენისა და მეგრული კილოს მიმართების საკითხისათვის ო.ქაჯაიას “მეგრულ-ქართული ლექსიკონის“ მიხედვით; XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თელავი, 2003
310. ტ.ფუტკარაძე, 2004 - ენისა და კილოს გამიჯვნის სამეცნიერო პრობლემის განხილვა თუ? ენათმეცნიერების საკითხები, # 1, 2004, 
311. ლ.ფრუიძე, 1993 - ლ.ფრუიძე, ტერმინები “ლეჩხუმი“ და “ლეჩხუმლები“, “რაჭა“ და “რაჭველები“; საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, თბ., 1993
312. გ.ფხაკაძე, 1963 - გ.ფხაკაძე, ქვემო ქართლის ენეოლითი (კიკეთის არქეოლოგიური ძეგლები), თბ., 1963 
313. გ.ფხაკაძე, 1978 – გ.ფხაკაძე, მტკვარ-არაქსისა და დასავლეთ საქართველოს ადრებრინჯაოს ხანის კულტურის ზოგიერთი შეხვედრა დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე; სსს, I, თბ., 1978 
314. გ.ქავთარაძე, 1983 - Г.Кавтарадзе, К хронологии епохи энеолита и бронзы грузии, თბ., 1983
315. გ.ქავთარაძე, 1985 - გ.ქავთარაძე, ანატოლიაში ქართველურ ტომთა განსახლების საკითხისათვის, თბ., 1985
316. გ.ქავთარაძე, 2003 - გ.ქავთარაძე, იბერიის სამეფოს "არსებობის არსი" ძველი საისტორიო წყაროების მიხედვით; მნათობი, 7-8, 2003 
317. გ.ქავთარაძე, 2004 - გ.ქავთარაძე, კავკასიისა და ანატოლიის ადრეული ბრინჯაოს ხანის კულტურების ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი; კავკასიურ-აღმოსავლური კრებული, ეძღვნება მერი ინაძეს, თბ., 2004
318. გ.ქავთარაძე, 2005 - გ.ქავთარაძე, დაიაენი/დიაუხის ქვეყანა და ქართული სახელმწიფოებრივი ტრადიცია; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი მოსე ჯანაშვილის 150 წლისთავისადმი, თბ., 2005
319. ივ.ქავთარაძე, 1960 - ივ.ქავთარაძე, დიალექტიზმები ქართული ისტორიული საბუთების ენაში; საკოორდინაციო თათბირი ქართველურ ენათა დიალექტოლოგიის საკითხების შესახებ, თეზისები, თბ., 1960
320. გ.ქავთარია, 2001 - გ.ქავთარია, ქუჯი, თბ., 2001 
321. ქართლის ცხოვრება, 1955 - ქართლის ცხოვრება I, ს.ყაუხჩიშვილის რედაქციით, თბ., 1955
322. ქართლის ცხოვრება, 1959 - ქართლის ცხოვრება II, ს.ყაუხჩიშვილის რედაქციით, თბ., 1959
323. ჭ.ქირია, 2003 – ჭ.ქირია, ნაკვთის (მწკრივის) გრამატიკული სტატუსისათვის; ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VIII, თბ., 2003
324. ნ.ქუთელია, 1982 – ნ. ქუთელია, ლაზური პარამითეფე (წიგნი შეადგინა ნ.ქუთელიამ, ლექსიკონი დაურთი ს.ჯიქიამ), თბილისი, 1982
325. მ. ქურდიანი, 1996 - მ. ქურდიანი, საერთოქართველური ენა და მისი დიფერენციაციის თანამიმდევრობის პრობლემა; ქართველური მემკვიდრეობა, I, ქუთაისი, 1996
326. მ.ქურდიანი, 1996 - მ.ქურდიანი, ენა და დიალექტი საკუთრივ ლინგვისტური და სოციოლინგვისტური თვალსაზრისით; ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 4-7 ივნისი, 1996
327. მ.ქურდიანი, 1999 - მ.ქურდიანი, სვანთა და მეგრელთა ქართული მეტყველების საკუთრივ-ლინგვისტური სტატუსის შესახებ; XIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ახალციხე, 1999
328. მ. ქურდიანი, 2000 - მ. ქურდიანი, საერთოქართველური ეთნოსის თვითსახელწოდებისათვის (მესხი, მესხები); მესხეთი: ისტორია და თანამედროვეობა, ახალციხე, 2000
329. მ.ქურდიანი, 2001 - მ.ქურდიანი, თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსები ხურიტულსა და ურარტულში და მათი აღმოსავლეთ-კავკასიური (ნახურ-დაღესტნურ) ენათა ჯგუფისადმი კუთვნილების ჰიპოთეზა; საენათმეცნიერო ძიებანი, XI, თბ., 2001
330. მ.ქურდიანი, 2001 - მ.ქურდიანი, ტერმინი ქართველი და მისი მართებული არეების მიხედვით ცვლადი მნიშვნელობები; ივანე გიგინეიშვილი - 90, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2001
331. მ.ქურდიანი, 2001 - მ.ქურდიანი, ტერმინი ქართველი და მისი მართებული არეების მიხედვით ცვლადი მნიშვნელობები. II; არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XII, თბ., 2001
332. მ.ქურდიანი, 2001 – მ.ქურდიანი, ხუბუშქია; კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული (ეძღვნება ნანა ხაზარაძის 70 წლისთავს), თბ., 2001
333. მ.ქურდიანი, 2003 - მ.ქურდიანი, ქართველურ ენათა ისტორიული ენობრივი კონტაქტები და საერთოქართველური ენის დიფერენციაციის ქრონოლოგიური საზღვრების პრობლემა; საენათმეცნიერო ძიებანი, XIV, თბ., 2003
334. მ.ქურდიანი, 2003 - მ.ქურდიანი, ორი ურარტოლოგიური ეტიუდი, თსუ შრომები, 349, თბ., 2003
335. თ.ყაუხჩიშვილი, 1955 - თ.ყაუხჩიშვილი, ჰეროდოტეს ზოგიერთი ცნობის შესახებ; მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვეთი 32, თბ., 1955
336. თ.ყაუხჩიშვილი, 1957 – თ.ყაუხჩიშვილი, სტრაბონის გეოგრაფია, თბ., 1957
337. თ.ყაუხჩიშვილი, 1967 - თ.ყაუხჩიშვილი, ბერძენი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1967
338. თ.ყაუხჩიშვილი, 1976 - თ.ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ისტორიის ძველი ბერძნული წყაროები, თბ., 1976
339. თ.ყაუხჩიშვილი, 1983 - თ.ყაუხჩიშვილი, ბერძენი მწერლები საქართველოს შესახებ, თბ., 1983
340. თ.ყაუხჩიშვილი, 1980 - თ.ყაუხჩიშვილი, კავკასიის ტომების საკითხისათვის ანტიკური წყაროების მიხედვით (აქა~ები); მაცნე, ისტორიის სერია, 1980, # 3
341. თ.ყაუხჩიშვილი, 1980 - თ.ყაუხჩიშვილი, კავკასიის ტომების საკითხისათვის ანტიკური წყაროების მიხედვით (ჰენიოხები); მაცნე, ისტორიის სერია, 1980 , # 4
342. თ. ყაუხჩიშვილი, 1994 - თ. ყაუხჩიშვილი, ქუთაისის სახელწოდებისათვის, საქართველოს ისტორიის წერილობითი წყაროების შესწავლის საკითხები (მოხსენებათა თეზისები); ქუთაისი, 20-22 ოქტომბერი, 1994 წელი
343. ს.ყაუხჩიშვილი, 1952 - ს.ყაუხჩიშვილი, გეორგიკა, ტ. IV, ნაკვეთი 2, თბ., 1952
344. ს.ყაუხჩიშვილი, 1964 - ს.ყაუხჩიშვილი, რას გვიამბობდნენ ძველი ბერძნები საქართველოს შესახებ, თბ. 1964
345. ი.ყიფშიძე, 1917 - ი.ყიფშიძე, ჭანური ტექსტები (ჩაწერილია 1917 წელს; გამოქვეყნებულია არნ.ჩიქობავას მიერ 1939 წელს)
346. ი.ყიფშიძე, 1994 - ი.ყიფშიძე, რჩეული თხზულებანი (გამოსცა კ.დანელიამ), თბ., 1994
347. ბ.შავხელიშვილი, 2003 – ბ.შავხელიშვილი, წოვა-თუშური ენის თავისებურებანი ქართველურ და ნახურ ენებთან მიმართებაში; ქუთაისური საუბრები, X, ქუთაისი, 2003
348. ა.შანიძე, 1920 - ა.შანიძე, სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში, ტფილისი, 1920
349. ა.შანიძე, 1976 - ა.შანიძე, ძველი ქართული ენის გრამატიკა, თბ., 1976
350. ა.შანიძე, 1980 - ა.შანიძე, ქართველ- ფუძის ეტიმოლოგიისათვის; ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. 23, თბ., 1980
351. ვ.შენგელია, 1999 - ვ.შენგელია, ქართველურ და ჩერქეზულ ენობრივ სისტემათა ისტორიისათვის; სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი, თბ., 1999 
352. შატბერდის კრებული, 1979 - შატბერდის კრებული, თბ., 1979
353. მ.შილაკაძე, 1970 - მ.შილაკაძე, ქართული ხალხური საკრავები და საკრავიერი მუსიკა, თბ., 1970
354. ი.შილაკაძე, 1983 - ი.შილაკაძე, სომხურ-ქართული ენობრივი შეხვედრები (ლაზურ-ჰამშური ენობრივი შეხვედრები); აღმოსავლური ფილოლოგია, V, თბ., 1983 
355. მ.შილაკაძე, 1999 - მ.შილაკაძე, გლოსოლალიები ქართულ ხალხურ სიმღერებში; ქართველური მემკვიდრეობა, III, ქუთაისი, 1999
356. კ.შმიდტი, 1962 - K.H. შცჰმიდტ, შტუდიენ ზურ ღეკონსტრუკტიონ დეს Lაუტსტანდეს დერ სüდკაუკასისცჰენ Gრუნდსპრაცჰე, ჭიესბადენ, 1962
357. რ.შმიდტ-ბრანტი, 2002 - რ.შმიდტ-ბრანტი, ინტეგრაციისა და დეზინტეგრაციის პროცესები კავკასიაში; ქართველოლოგთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი "ქართველურ-ანატოლიურ-ეგეოსური ენობრივი პარალელების საკითხისათვის", თბილისი, მაისი, 2002
358. ძველი აღმოსავლეთის..., 1971 - ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია, თბ., 1971
359. გ.წერეთელი, 1939 – საქართველოს მუზეუმის ურარტული ძეგლები (გამოსცა გიორგი წერეთელმა), თბ., 1939 
360. ვ.ჩაკვეტაძე, 1960 - ვ.ჩაკვეტაძე, ქუთაისის ისტორიიდან, თბ., 1960
361. ი. ჩანტლაძე, 2002 - ი.ჩანტლაძე, ქართული ენათმეცნიერება პარიზულ "ივერიაში"; კავკასიის მაცნე, # 5, 2002
362. ი.ჩანტლაძე, 2004 - ი.ჩანტლაძე, თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსის ამოსავალი ვითარებისათვის ქართველურ ენებში; XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ქუთაისი, 2004 
363. ე.ჩელები,1971 - ევლია ჩელების მოგზაურობის წიგნი (თურქულიდან თარგმნა, კომენტარები და გამოკვლევა დაურთო გ.ფუტურიძემ), თბ., 1971
364. არნ.ჩიქობავა, 1942 - არნ.ჩიქობავა, სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში, თბ., 1942
365. არნ.ჩიქობავა, 1944 - არნ.ჩიქობავა, გრამატიკულ კლას-კატეგორიათა ნიშნების ეტიმოლოგიისათვის ქართველურ ენებში; სმამ, ტ. V, # 4, თბ., 1942
366. არნ.ჩიქობავა, 1948 - Арн.Чикобава, Картвельские языки, их исторический состав и древний лингвистический облик; იკე, ტ. II, თბ., 1948 
367. არნ.ჩიქობავა, 1948 - არნ.ჩიქობავა, ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში, თბ., 1948
368. არნ.ჩიქობავა, 1950 - არნ.ჩიქობავა, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, I, წინასიტყვაობა, თბ., 1950
369. არნ.ჩიქობავა, 1956 - არნ.ჩიქობავა, იბერიულ-კავკასიურ ენათა დიალექტოლოგიის ამოცანები; საკოორდინაციო თათბირი იბერიულ-კავკასიურ ენათა დიალექტოლოგიის ამოცანების შესახებ, თეზისები, თბ., 1956
370. არნ.ჩიქობავა, 1963 - არნ.ჩიქობავა, ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები ძველი ქართულის ძეგლთა ჩვენებაში და კვლევა-ძიების ძირითადი ამოცანა ამ მხრივ; თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის VII სამეცნიერო სესია, თეზისები, თბ., 1963
371. არნ.ჩიქობავა, 1966 - არნ.ჩიქობავა, ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები ძველი ქართულის ძეგლთა ჩვენებაში; კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკითხები, თბ., 1966 
372. არნ.ჩიქობავა, 1968 - არნ.ჩიქობავა, მარტივი წინადადების პრობლემა ქართულში, I, თბ., 1968
373. არნ.ჩიქობავა, 1979 - არნ.ჩიქობავა, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი, თბ., 1979
374. ნ.ჩიხლაძე, 1992 - ნ.ჩიხლაძე, პრომეთეს მხატვრული სახის ოპოზიციების გენეზისი და ფორმირება, საკანდიდატო დისერტაცია, თბ., 1992 
375. მ.ჩუხუა, 2001 - მ.ჩუხუა, ნახურ-ქართველური ბგერათშესატყვისობები (კონსონანტიზმი); ვარლამ თოფურია 100, არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნიერო სესიის მასალები, 18-21 დეკემბერი, 2001
376. მ.ჩუხუა, 2003 – მ.ჩუხუა, ისტორიული ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხის თაობაზე სვანურში; ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VIII, 2003
377. მ.ჩუხუა, 2002 – მ.ჩუხუა, სისინა/შიშინა სიბილანტთა სუბსტიტუციისათვის საერთოქართველურში; არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XIV, თბ., 2003
378. მ. ჩუხუა, 2003 - მ.ჩუხუა, ზოგიერთი ანთროპონიმის წარმომავლობისათვის ქართველურ დიალექტებში; XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თელავი, 2003
379. მ.ჩუხუა, 2003 - მ.ჩუხუა, ქართველურ ენა-კილოთა შედარებითი ლექსიკონი, თბ., 2003
380. მ.ჩუხუა, 2004 – მ.ჩუხუა, იბერიულ-ნახურ-დაღესტნური ბგერათშესატყვისობანი; იკე, XXXV, თბ., 2004
381. მ.ცინცაძე, მ.ფაღავა, 1998 - მ.ცინცაძე, მ.ფაღავა, სამხრული დიალექტები და ქართული სამწერლობო ენა (V-XVIII სს), ბათუმი, 1998
382. გ.ცოცანიძე, 1993 - გ.ცოცანიძე, ტერმინები "თუშეთი" და "თუშები"; საქართველოსა და ქართველების აღმნიშვნელი უცხოური და ქართული ტერმინოლოგია, თბ., 1993
383. გ.ცოცანიძე, 2001 - გ.ცოცანიძე, ქართველური ენების დიალექტური შტოები ენათა გენეალოგიურ ხეზე და მათი განთავსება ეთნოკულტურულ არეალებში; XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ბათუმი, 2001.
384. ი.ჭავჭავაძე, 1955 - ი.ჭავჭავაძე, ათ ტომად, ტ. IV, 1955 
385. ი.ჭავჭავაძე, 1941 - ი.ჭავჭავაძე, ორტომეული, ტ. II, თბ., 1941
386. ი.ჭავჭავაძე, 1987 - ი.ჭავჭავაძე, რჩეული ნაწერები ხუთ ტომად, ტ.IV, თბ., 1987 
387. ა.ჭაჭია, 2002 - ა.ჭაჭია, რამ დაგვღუპა,… რა გადაგვარჩენს, ტ.I, თბ., 2002 
388. ა.ჭინჭარაული, 1960 - ა.ჭინჭარაული, ხევსურულის თავისებურებანი, თბ., 1960
389. ზ.ჭუმბურიძე, 2002 - ზ.ჭუმბურიძე, აბაშის ეტიმოლოგია; გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, # 1, 2002 
390. ზ.ჭუმბურიძე, 2003 - ზ.ჭუმბურიძე, ოთარ ქაჯაია - 80; გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, # 7, 2003
391. გ.წერეთელი, 1882 - Г. Церетели, Заметки о курганах и Рионской долине (Протоколы подготовительного комитета археологического съезда в Тифлисе), Москва, 1882 
392. ი.ჯავახიშვილი, 1908 - ი.ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, ტფ., 1908
393. ი.ჯავახიშვილი, 1950 - ი.ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორიის შესავალი, I, საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები, თბ., 1950
394. ი.ჯავახიშვილი, 1960 - ი.ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, ტფ., 1960
395. ი.ჯავახიშვილი, 1979 - ი.ჯავახიშვილი, ტ. I, თბ., 1979
396. ი.ჯავახიშვილი, 1992 - ი.ჯავახიშვილი, ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა, თბ., 1992
397. ს.ჯანაშია, 1940 - ს.ჯანაშია, უძველესი ეროვნული ცნობა ქართველთა პირველსაცხოვრისის შესახებ…; ენიმკი-ს მოამბე, ტ. V-VI თბ., 1940 
398. ს.ჯანაშია, 1942 – ს.ჯანაშია, იბერიის (ქართლის) სამეფოს პოლიტიკური გეოგრაფიისათვის უძველეს პერიოდში; სმამ, ტ.III, #7, 1942
399. ს.ჯანაშია, 1943 - ს.ჯანაშია, კავკასიელ ეთნარქ-ეპონიმების ანტიკური სქემა; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. IV, # 4, 1943
400. ს.ჯანაშია, 1952 - ს.ჯანაშია, შრომები, ტ. II, თბ., 1952
401. ს.ჯანაშია, 1959 - ს.ჯანაშია, შრომები, ტ. III, თბ., 1959
402. ს.ჯანაშია, 1987 - ს.ჯანაშია, შრომები, ტ. V, თბ., 1987
403. ვ.ჯაოშვილი, 1989 - ვ. ჯაოშვილი, ქუთაისი, თბ., 1989
404. ა.ჯაფარიძე, 1994 - ა.ჯაფარიძე, ქართველთა წინაპრების ბიბლიური ისტორია ადამიდან იესომდე, თბ., 1994
405. ა.ჯაფარიძე, 1996 - ა.ჯაფარიძე, დედა ეკლესია, თბ., 1996
406. ა.ჯაფარიძე, საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, ტ.I-III, თბ., 1996
407. ა.ჯაფარიძე, 2002 - ა.ჯაფარიძე, ქართული საეკლესიო ენის ჩამოყალიბების საკითხისათვის (იოანე ლაზი), თბ., 2002
408. ა.ჯაფარიძე, 2003 - ა.ჯაფარიძე, ორი თეორია ქართველი ხალხის ჩამოყალიბების დროის შესახებ, თბ., 2003
409. ვ.ჯაფარიძე, 2002 - ვ.ჯაფარიძე, არქეოლოგიური კულტურისა და ეთნოსის მიმართების საკითხისათვის ახ.წ. პირველი საუკუნეების კოლხეთში; ქუთაისური საუბრები, IX, ქუთაისი, 2002 
410. ზ.ჯაფარიძე, 1975 - ზ.ჯაფარიძე, პერცეფციული ფონეტიკის საკითხები, თბ., 1975
411. ზ.ჯაფარიძე, ი.სტრელნიკოვი, 1981 - З.Н.Джапаридзе, Ю.А. Стрельников. Опыт машиной группировки плача новоражденных детей разной национальности и пола; языковые процессоры и распознавание речи, Тбилиси, 1981. 
412. ო.ჯაფარიძე, 1950 - ო.ჯაფარიძე, კოლხური ცული; სსმმ, ტ. XVI-ბ, თბ., 1950 
413. ო.ჯაფარიძე, 1976 - ო.ჯაფარიძე, ქართველ ტომთა ეთნიკური ვინაობის საკითხისათვის, თბ., 1976
414. ო.ჯაფარიძე, 1989 – Джапаридзе О. На заре этно-културной историй Кавказа, Тб. 1989 
415. ო.ჯაფარიძე, 1998 - ო.ჯაფარიძე, ქართველი ტომების ეთნო-კულტურული ისტორიისათვის ძველი წელთაღრიცხვით მესამე ათასწლეულში, თბ., 1998
416. ო.ჯაფარიძე, 1998 - ო.ჯაფარიძე, კავკასიის უძველესი მოსახლეობის ეთნოკულტურული ისტორიის საკითხისათვის; არქეოლოგიური კრებული, II, თბ., 1998
417. ო.ჯაფარიძე, 2001 - ო.ჯაფარიძე, აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვის-პირეთისა და ამიერკავკასიის უძველესი კონტაქტების ისტორიიდან, არქეოლოგიური კრებული, II, თბ., 2001
418. ბ.ჯორბენაძე, მ.კობაიძე, მ.ბერიძე, 1988 - ბ.ჯორბენაძე, მ.კობაიძე, მ.ბერიძე, ქართული ენის მორფემებისა და მოდალური ელემენტების ლექსიკონი, თბ., 1988
419. ბ.ჯორბენაძე, 1998 - ბ.ჯორბენაძე, ქართული დიალექტოლოგია, II, თბ., 1998 
420. ნ.ხაზარაძე, 1978 - ნ.ხაზარაძე, აღმოსავლეთ მცირე აზიის ეთნიკური და პოლიტიკური გაერთიანებები ძვ.წ. I ათასწლეულის პირველ ნახევარში, თბ., 1978
421. ნ.ხაზარაძე, 1984 - ნ.ხაზარაძე, საქართველოს ძველი ისტორიის ეთნო-პოლიტიკური პრობლემები (მოსხები), თბ., 1984
422. ნ.ხაზარაძე, 1998 - ნ.ხაზარაძე, მოსხების ქვეყნის ("მოსხიკე"-ს) წარმოქმნისა და დაცემის თარიღის საკითხისათვის; თსუ ახალციხის ფილიალის შრომების კრებული, I, 1998
423. ნ.ხაზარაძე, 2001 - ნ. ხაზარაძე, ძველაღმოსავლური და ქართველოლოგიური ძიებანი, თბ., 2001
424. დ.ხახუტაიშვილი, 1995 – დ.ხახუტაიშვილი, ქობულეთის ქვეყანა, I, ბათუმი, 1995
425. მ.ხიდაშელი, 2003 - მ.ხიდაშელი, მტკვარ-არაქსის კულტურის მენტალური ველი; თსუ შრომები, 349, თბ., 2003
426. ე.ხინთიბიძე, 1998 - ე.ხინთიბიძე, ქართველთა სახელწოდებები და მათი ეტიმოლოგია, თბ., 1998
427. მ.ხორენაცი, 1984 - მ.ხორენაცი, სომხეთის ისტორია, თბ., 1984
428. ჰ.ჰარმანი, 1986 – H.Hარმან, Lანგუაგე ინ Eტჰნიციტყ, A Vიეწ ოფ Bასიც Eცოლოგიცალ ღელატიონს ბყ Hარალდ Hაარმანნ, Mოუტონ დე Gრუყტერ. Bერლინ.Nეწ Yორკ. Aმსტერდამ, 1986
429. ჯ.ჰიუიტი, 2004 - Д.Ж.Хьюйт, газета - надежное условие создания единного литературного языка; общественно-политическая газета "Гал" (газета выходит на абхазском, русском и мегрельском языках), Гал, 16-31 августа, 2004
430. ფ.ჰომელი, 1889 – Fრ. Hომმელ, Aბრისს დერ Gესცჰიცჰტე Vორდერასიენს, 1889